Skleník roku Skleník roku
- 100 Kč Můj Buildex
Katalog produktů Skrýt

Jak vám můžeme pomoci?

Informace o produktech
Objednávky, reklamace O nákupu

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu: BUILDEX GROUP s.r.o. 
Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
IČ: 05362431 
DIČ: CZ05362431 
Datová schránka: 8d42j8m 
Zapsána: v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262487
Telefonní kontakt: (+420) 222 703 103
On-line dotazy: kontaktní formulář

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro nákup na internetovém obchodě společnosti BUILDEX GROUP s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05362431, provozovaném na webových stránkách www.buildex.cz a www.buildex.sk, a upravují práva a povinnosti mezi společností BUILDEX GROUP s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Buildex dostupném na uvedených webových adresách.

1.2. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího upravují tyto VOP v souladu s ustanoveními
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem. Blíže k rozhodnému právu viz ustanovení čl. 10.8. těchto VOP.

1.4. Zákazníkem internetového obchodu www.buildex.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

1.5. Kupujícím jako spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

1.6. Za kupujícího podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s podnikatelskou činností, resp. související se samostatným výkonem svého povolání. 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Až do okamžiku potvrzení objednávky uvedeným způsobem není prodávající objednávkou nijak vázán.

2.2. K objednání zboží nemusí být kupující registrován/přihlášen. Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“, a to kliknutím na nákupní košík u pokynu „vložte do košíku“ nebo „koupit“. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit objednávku“. 

2.3. Před podáním (dokončením) objednávky prodávajícímu je v souladu s ustanovením § 1826 občanského zákoníku kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující může měnit údaje nejpozději do okamžiku, kdy mu bude doručeno potvrzení objednávky v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“; následně bude změna údajů umožněna jen po individuální domluvě s prodávajícím, s výjimkou změny fakturačních údajů, kterou je možné vždy ze strany zákazníka učinit nejpozději do potvrzení objednávky v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“.

2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že objednávku lze učinit i telefonicky prostřednictvím operátora. Při telefonické objednávce je vždy vyžadován e-mailový kontakt kupujícího, na který mu prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká i v tomto případě následným potvrzením objednávky prodávajícím v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující může objednávku měnit/zrušit nebo může měnit údaje, které do objednávky vložil, nejpozději do okamžiku, kdy mu bude doručeno potvrzení objednávky v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“;

2.5. Kupující je povinen prodávajícího upozornit na případné nestandardní podmínky a veškeré skutečnosti, které by mohly jakýmkoli způsobem ztížit či znemožnit dopravu a faktické dodání zboží kupujícímu.

2.6. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud dále není uvedeno jinak.

2.7. Kupující bere na vědomí, že identifikace zboží má obchodní charakter. Veškerá vyobrazení výrobků v e-shopu jsou ryze rámcová a orientační, konkrétní podoba dodaného zboží se může v jednotlivých ohledech lišit. Popis a dílčí specifikace zboží, uváděná v e-shopu, je založená na identifikaci výrobků na základě kritérií, která jsou relevantní pro kupující v rámci běžného obchodního styku, proto mají pouze rámcový, informativní a orientační charakter. Pro specifikaci veškerých informací o užitých a fyzikálních vlastnostech zboží, jakož i přesné technické specifikaci, jsou rozhodující oficiální technická dokumentace či prohlášení o vlastnostech od výrobce zboží.

2.8. Kupující bere na vědomí rovněž skutečnost, že objednané zboží může být doručeno z vícero skladů současně, o čemž bude zákazník informován v nákupním košíku.

2.9. Před vlastním uskutečněním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na tyto VOP a má možnost se s nimi v potřebné míře seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. 

3. Cena zboží, způsob její úhrady, náklady spojené s dodáním zboží

3.1. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu níže uvedenými způsoby:

 1. bezhotovostně převodem, či okamžitým on-line převodem na účet prodávajícího
 2. bezhotovostně platební kartou skrze on-line rozhraní Comgate, Google Pay nebo Apple Pay na účet prodávajícího
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce zboží

3.2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s cenou za zboží rovněž náklady spojené se zabalením a dodáním zboží, a to v souladu s kupní smlouvou.

3.3. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s případnou dílčí korekcí kupní ceny, zejména v případě faktické nepřesnosti jejího automatizovaného propočtu, zjevného omylu při stanovení ceny či nutnosti její úpravy v důsledku systémových důvodů.

3.4. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy či zaplacení celé kupní ceny před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu.

3.5. Zaplacení celé kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zejména (avšak nikoliv pouze) v případech, kdy kupující objednává/kupuje: (i) zboží vyrobeno na zakázku (tj. zboží které bylo vyrobeno podle specifického zadání kupujícího a je tak vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi), dále (ii) zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo kdy kromě samotného zboží objednal i jeho úpravu a modifikaci (např. krácení a půlení ocelových a plastových polotovarů, půdních schodů, lakování atd.), (iii) zboží, které bylo vyrobeno dle přání kupujícího z materiálu, který se nachází skladem (obchodní označení používáno v tomto případě „materiál skladem“), a (iv) rovněž půjde o případy, kdy kupující objedná u prodávajícího zboží, které je dle informací uvedených v e-shopu prodávajícího označené jako nedostupné (resp. že není skladem), ale na základě dohody stran bude zboží objednáno speciálně pro kupujícího (všechny případy uvedené v bodech (i), (ii), (iii) a (iv) dále jen „Zakázkové zboží“).

3.6. Splatnost ceny za zboží v případě bezhotovostní platby nebo platby platební kartou (a to i v případě vystavení zálohové faktury na Zakázkové zboží) je okamžitá s tím, že závazek úhrady ceny za zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně za zboží na účet prodávajícího. V případě, že cena nebude připsána na účet prodávajícího ani do pěti (5) dnů, dojde k okamžitému zrušení objednávky. Při platbě v hotovosti nebo platbě na dobírku je splatnost ceny zboží při předání/převzetí zboží. 

3.7. Případné slevy z ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Na slevu nevzniká kupujícímu přímý nárok. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.8. V souvislosti s koupí zboží vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, který předá, popř. zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Veškerá fakturace je generována elektronickým zautomatizovaným systémem. Konečná zúčtovací faktura bude v souladu s právními předpisy vystavena kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od dodání zboží. Prodávající je plátcem DPH. Pro případy, kdy je zboží doručováno na Slovensko, a to pro kupujícího, který je podnikatelem a plátcem DPH, se uvádí, že DPH je v těchto případech odváděno v režimu přenesené daňové povinnosti, v rámci které je zákazník/podnikatel povinen odvést DPH na území Slovenska; kupující je v této souvislosti povinen uvádět pravdivé a přesné informace ohledně údajů týkajících se jeho podnikatelské činnosti. Povinnosti a práva související s přenesenou daňovou povinnosti se uplatní v souladu s platnými právními předpisy.

3.9. Uhrazením celé kupní ceny zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží. 

4. Změna, zrušení smlouvy

4.1. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy zboží se již nevyrábí nebo předmětné zboží již dodavatel nedodává nebo se výrazným způsobem zvýšila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5. Dodání zboží

5.1. Možnosti dodání zboží jsou v souladu s kupní smlouvou následující:

 1. převzetí na výdejním místě
 2. zaslání zboží prodávajícím prostřednictvím smluveného dopravce. 

 5.2. Při výběru možnosti dodání zboží dle odst. 1. písm. a. kupující bere na vědomí, že službu výdejního místa zajišťují pro prodávajícího jednotlivé distribuční sklady, a tedy případné dotazy a komunikaci je třeba směrovat na příslušné k tomu určené infolinky.

5.3. Při výběru možnosti dodání zboží je kupující v případě dodání zboží dle odst. 1 písm. b. povinen prodávajícího upozornit na případné nestandardní podmínky a veškeré skutečnosti, které by mohly jakýmkoli způsobem ztížit či znemožnit dopravu a faktické dodání zboží kupujícímu. Neučiní-li tak, je povinen prodávajícímu uhradit škodu v plném rozsahu, resp. veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s porušením této povinnosti vzniknou. Případy, kdy bude ze strany kupujícího vyžadováno dodání zboží do zahrádkářské kolonie nebo do destinace bez čísla popisného, budou posouzeny jako tzv. individuální závoz. V případě individuálního závozu má prodávající právo odmítnout dopravu do uvedeného místa nebo změnit cenu a termín dopravy (tj. individuálního závozu). Okolnost, že se jedná o individuální závoz jde výhradně k tíží kupujícího, a v případě, že se doručení zboží v rámci individuálního závozu ukáže jako nemožné, situace bude vyhodnocena jako marný závoz se všemi důsledky, jak jsou tyto popsány níže v článku 5.7. u marného pokusu o doručení.

5.4. Zboží bude prodávajícím expedováno kupujícímu bezodkladně, vždy v návaznosti na reálnou skladovou dostupnost. Veškeré údaje o skladové dostupnosti a termínu dodání zboží uváděné prodávajícím jsou pouze předběžné a orientační, jsou automaticky generovány v návaznosti na aktualizaci systémových údajů o jednotlivých položkách. Kupující proto není oprávněn požadovat žádnou formu kompenzace v případě jakýchkoli faktických rozdílů oproti údajům uváděným prodávajícím v internetovém obchodu www.buildex.cz a při prodlení s dodáním zboží oproti uváděné dostupnosti.

5.5. V případě, že zboží bude dodáváno dle odst. 1 písm. b., tedy prostřednictvím smluveného dopravce, kupující bere na vědomí, že jakákoliv informace obdržená od dopravce ohledně termínu dodání zboží má pouze předběžný a orientační charakter, za kterou prodávající nenese žádnou odpovědnost. Kupující proto není oprávněn požadovat po prodávajícím žádnou formu kompenzace v případě jakýchkoli faktických rozdílů oproti skutečnému datu a času doručení při prodlení s dodáním zboží.

5.6. Je-li prodávající v souladu s kupní smlouvou povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání a poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro převzetí zboží.

5.7. Pokud je ze strany prodávajícího zboží dodáváno kupujícímu, je kupující povinen zboží převzít. Odmítne-li kupující poskytnout součinnost při převzetí zboží, případně odmítne-li bezdůvodně zboží převzít, jedná se o marný pokus o doručení a prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu veškerých nákladů, které mu v důsledku toho vzniknou (zejména poštovné, náklady na marné doručení zboží, případně snížení hodnoty zboží apod.), a to i v případě, kdy náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy nebyly (jako bonus poskytnutý prodávajícím) kupujícímu účtovány. Za marný pokus o doručení nebude považována situace, kdy zboží v místě doručení nebude převzato z důvodu jeho viditelného poškození a tento důvod bude zaznamenán do dodacího listu či jiné příslušné dokumentace.

5.8. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je třeba doručovat opakovaně, popř. jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, popř. s doručováním jiným způsobem nebo na jinou adresu. 

5.9. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží; v případě, že kupující při převzetí zboží shledá jakékoli porušení obalu, je povinen tuto skutečnost nahlásit přepravci a učinit záznam na dokladu o převzetí zboží. V případě, že bylo objednáno a dodáváno křehké zboží, kupující je povinen při převzetí zboží věnovat vnějšímu obalu zvýšenou pozornost, a potvrdit na dokladu o převzetí zboží, že vnější obal tohoto zboží nebyl porušen, případně uvést jakým způsobem byl případně poškozen. V případě, že bylo objednáno a dodáváno volně ložené zboží bez obalu (např. paleta s WPC prkny, desky polykarbonátu atd.), kupující je povinen přepočítat počet zboží; pokud přepravce nevyhoví požadavku kupujícího na přepočítaní zboží, kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít a na přepravním dokladu uvést, že zboží nepřevzal z důvodu neumožnění kontroly zboží, čímž se vyhne tomu, aby byla situace hodnocena jako marný závoz.

5.10. Pokud porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s volbou způsobu dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.11. V případě výskytu události vyšší moci (tj. mimořádné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a nezaviněné události), v důsledku které prodávající nemohl dodat kupujícímu objednané zboží, prodávající nenese odpovědnost za náklady kupujícího vynaložené na přípravu a instalaci objednaného (avšak nedodaného ) zboží.

6. Práva z vadného plnění

6.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku; a v případě spotřebitele i zákonem o ochraně spotřebitele.

6.2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu bez vad. Pokud je plněno vadně, kupující má práva z vadného plnění. 

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.5. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7.  Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak. Prodávající tedy přebírá závazek, že dodané zboží bude během záruční doby způsobilé k použití pro dohodnutý účel, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dne následujícího po okamžiku převzetí zboží dodaného na základě konkrétní objednávky. Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití či montážních podmínek. S návodem k použití a podmínkami montáže je kupující povinen se vždy seznámit před prvním použitím zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděli, že věc má vadu, anebo pokud vadu sami způsobili. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností prodávající uvádí, že v konkrétních případech, kdy bude kupujícímu oznámeno poskytnutí prodloužené záruky (tedy záruky delší než 24 měsíců), se bude vždy jednat pouze o informativní oznámení a konkrétní podmínky prodloužené záruky se budou vždy řídit dle všeobecných obchodních podmínek příslušného výrobce či distributora, který prodlouženou záruku poskytuje; na uvedené všeobecné obchodní podmínky příslušného výrobce/distributora poskytujícího prodlouženou záruku prodávající kupujícího vždy odkáže nebo kupujícímu umožní kontaktovat příslušného výrobce/distributora.

6.8. Každá vada, která se během záruční doby na zboží objeví, bude prodávajícím odstraněna zcela na jeho náklady.

6.9. Pokud se během záruční doby vyskytne na zboží vada, kupující je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy nebo jiným vhodným způsobem. Při oznámení a uplatnění vady je kupující povinen kromě specifikace vady zboží zároveň uvést, jaký nárok z vady vůči prodávajícímu uplatňuje v souladu s občanským zákoníkem. Nezvolí-li si své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Reklamace se považuje za přijatou okamžikem jejího doručení prodávajícímu.

6.10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Vyřizování reklamací zajišťuje prodávající prostřednictvím reklamačního formuláře. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11. Kupující bere na vědomí, že konkrétní adresa pro zaslání reklamovaného zboží mu bude sdělena až na základě podané reklamace bezprostředně po odeslání reklamačního formuláře. V souvislosti s uvedeným kupující bere na vědomí, že zboží nelze bez dalšího upozornění odesílat na adresy uvedené na internetových stránkách prodávajícího.

7. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy, další práva a informace

7.1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména:

 1. o dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle specifického zadání kupujícího (a je tak vyloučeno, že by bylo možné prodat toto zboží jinému zákazníkovi), nebo o dodávce zboží, které bylo vyrobeno dle přání zákazníka z materiálu, který se nachází skladem (obchodní označení používáno v tomto případě „materiál skladem“); de facto se jedná o Zakázkové zboží (jak je tento pojem definován v článku 3.5. výše těchto VOP), vyjma případu uvedeného v bodu (iv) v článku 3.5. výše těchto VOP,
 2. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit aj.

7.2. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu na adresu určenou prodávajícím (která bude spotřebiteli sdělena bezprostředně po odstoupení od kupní smlouvy), bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel. V této souvislosti spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze bez dalšího (tj. bez vědomí a souhlasu prodávajícího) odesílat na adresy uvedené na internetových stránkách prodávajícího. Pokud je vrácené zboží poškozeno, znehodnoceno, nebo pokud jeví známky opotřebení, které neodpovídá standardnímu vyzkoušení zboží, včetně znehodnocení či změny jakosti v důsledku poškození původního obalu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody, včetně vícenákladů souvisejících s expedičními operacemi, a započíst svůj nárok proti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vzniklou škodu zároveň zdokumentuje (např. prostřednictvím fotografií, zápisem za účasti třetí osoby apod.). Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen cenu sníženou dle tohoto odstavce. 

7.3. Kupující, který není spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit jen ze zákonných důvodů.

7.4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zasílá skrze formulář pro jiné dotazy.

7.5. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, vyjma případů, kdy došlo k započtení náhrady vzniklé škody dle odst. 2. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. S ohledem na skutečnost, že prodávající upozornil spotřebitele o povinnosti nést náklady spojené s vrácením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, prodávající nehradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží.

7.6. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží z titulu odstoupení od smlouvy. 

7.7. Veškeré informace poskytnuté kupujícímu prostřednictvím telefonické infolinky mají s ohledem na faktickou nemožnost seznámit se s konkrétním stavem a povahou věci pouze rámcový a informační charakter; nejsou nijak právně závazné, ani vynutitelné. Obdobné platí i pro veškeré písemné či elektronické informace poskytnuté juniorním zaměstnancem prodávajícího, které nebyly potvrzeny zaměstnancem seniorním.

7.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Informace o kupujících (kteří jsou fyzickými osobami) jsou uchovávány zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

8.2. Prodávající provádí zpracování osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího a zpracování pro marketingové účely.

8.3. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost BUILDEX GROUP s.r.o., IČ: 05362431, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsána v OR vedeném Městský soudem v Praze pod sp. zn. C 262487 (pro účely tohoto článku prodávající dále jen jako „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.4. Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy mezi kupujícím a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 3. účely oprávněného zájmu správce.

8.5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s GDPR nezbytný souhlas kupujícího.

8.6. Osobní údaje byly získány přímo od kupujícího a pro uvedené účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ); údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další), popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné, a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

8.7. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, pouze pro stanovené účely, pouze v nezbytném množství, pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány, za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.

8.8. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

8.9. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem jeho interního software a ukládáním dat. Příjemci osobních údajů kupujícího zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.10. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo kupujícího na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8.11. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Pokud by se kupující domníval, že zpracováním jeh osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout; poskytnutí osobních údajů kupujícího je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Svá práva může kupující uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

9.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

10.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. V případě kupních smluv budou na smluvní vztah aplikovány vždy VOP účinné ke dni uzavření smlouvy.

10.3. Objednávka kupujícího je po jejím potvrzení prodávajícím v podobě sdělení ve tvaru „Objednávka se vyřizuje“, jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

10.4. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

10.5. Kupující tímto potvrzuje, že měl dostatečnou možnost před uzavřením kupní smlouvy seznámit se v souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku zejména s označením zboží a jeho popisem, s cenou za zboží, způsobem platby, způsobem dodání zboží a výší nákladů spojených s dodáním zboží, s údaji o právech z vadného plnění a o právech ze záruky.

10.6. Kupující bere na vědomí, že v ojedinělých případech může být nabízené zboží předmětem tzv. rebrandingu, kdy je vyrobené zboží následně nabízeno pod privátní značkou prodávajícího. Z uvedených důvodů tak obaly zboží/produktů můžou obsahovat jiná názvosloví, nicméně tato skutečnost nemá žádný vliv na deklarované vlastnosti zboží a rebranding nezakládá žádné zvláštní práva či oprávnění kupujícího, což kupující bere na vědomí.

10.7. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP.

10.8. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky. Kupující – spotřebitel, který má obvyklé bydliště mimo České republiky, se dále informuje, že v důsledku volby práva České republiky provedené v předchozí větě není zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu státu jeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva České republiky jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.9. Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem (bez ohledu na jeho sídlo či místo bydliště), které vzniknou na základě uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

10.10. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající informuje, že kupující – spotřebitel se může se svou případnou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit na orgán (subjekt) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti a návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pro řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím je možné využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se současně uvádí, že žádné ustanovení VOP nevylučuje možnost kupujícího - spotřebitele obrátit se se svým nárokem z kupní smlouvy nebo vzniklém v souvislosti s ní na obecný soud České republiky. V případě, že kupujícím bude spotřebitel, který má obvyklé bydliště mimo České republiky, bude příslušnost soudu k řešení sporu řešená dle příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

10.11. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.

Závaznost těchto obchodních podmínek nabývá platnosti mezi zákazníkem a společností v momentě dokončení nákupu, jehož nutnou podmínkou je odsouhlasení jejich znění. Tyto obchodní podmínky byly schváleny v Praze dne 1. ledna 2022.

Často se nás ptáte
Jak na reklamaci?

Do reklamačního formuláře na záložce "Ostatní dotazy" uvedete popis vady, číslo objednávky a návrh na řešení. Přiložíte fotodokumentaci, odešlete a my Vás co nejdřív kontaktujeme ohledně řešení.

Vrácení zboží?

Do 14 dní od převzetí lze vrátit veškeré zboží, které nespadá do výjimek uvedených v bodě 7.1 obchodních podmínek. Pravidla a postup vrácení najdete v dalších odstavcích 7. kapitoly.

Ostatní dotazy

Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?

Je vám k dispozici v této nabídce.

100 Kč
Používáme sušenky

Díky sušenkám Vám e-shop maximálně zjednoduší prohlížení. Jejich bezpečné užití jedním klikem odsouhlasíte.

Podrobné nastavení

Maximálně pohodlné prohlížení na míru. To díky sušenkám dokážeme zařídit. Košík si bude pamatovat váš nákup, bez odhlášení vám nehrozí otravné zadávání údajů a zobrazovat se vám bude jen relevantní obsah. O co se s námi podělíte je zcela ve Vaší režii, vše bude ale v maximálním bezpečí.

Nezbytná data pro správné fungování stránky, která musí být vždy povolena.

Pomáhají nám pochopit, co by vás mohlo zajímat, na čem naše stránky prohlížíte, co nám na webu nefunguje a podobně.

Umožňují zobrazovat vám vhodný obsah na základě produktů, článků a stránek, které jste u nás navštívili.

Díky nim uvidíte na reklamních místech u nás a na jiných sítích to, co by vás mohlo zajímat a nikoliv nemístné, náhodné kampaně.